Política institucional marista de protecció de la infància

Els Germans Maristes de la Província de L’Hermitage considerem que l’educació d’infants i joves, tant en àmbits escolars com socials, és un element irrenunciable de la nostra missió, que es desenvolupa en el marc del nostre carisma institucional i de la Convenció sobre els Drets de l’Infant. El carisma, impulsat per sant Marcel·lí Champagnat, arrela en les fonts de l’evangeli de Jesucrist i és viscut en comunió eclesial. Promou l’amor als infants com a motor i eina bàsica de la seva pedagogia. La Convenció sobre els Drets de l’Infant, ratificada per l’Assemblea General de l’ONU en la resolució 44/25, de 20 de novembre de 1989, i que va entrar en vigor el 2 de setembre de 1990, proporciona un reguitzell de principis sobre drets i llibertats de gran valor jurídic. D’acord amb aquesta Convenció, entenem globalment per nen «tot ésser humà menor de divuit anys» i palesem la nostra convicció que el nen, «per la seva manca de maduresa física i mental, necessita protecció i atencions especials, fins i tot la deguda protecció legal, tant abans com després del naixement».

La nostra política d’acció s’encamina, de manera decidida i compromesa, cap a la promoció dels drets dels infants i joves, així com cap a la seva protecció. El nucli del nostre projecte rau en una educació basada en l’amor, criteri bàsic que serveix de referència a tots els agents que participem en l’acció educativa escolar o social de les nostres obres. El fet que el nen sigui menor d’edat, visqui evolutivament la seva maduresa i necessiti l’acompanyament dels adults per a la seva educació no implica mai una disminució dels seus drets i llibertats. La seva vulnerabilitat no es tradueix en cap dret per part dels adults de configurar la seva personalitat sense respecte indefugible a la seva identitat i valor personal. Aquesta visió es contraposa amb algunes pràctiques seculars d’ignorància dels seus drets. És indispensable un canvi de mentalitat allà on sigui necessari d’acord amb els valors evangèlics i les orientacions de la Convenció sobre els Drets de l’Infant.

La nostra convicció s’orienta a la proposta, però, a la vegada, explicita de manera enèrgica el nostre rebuig frontal a qualsevol tipus d’abús o de maltractament dels infants i joves, en totes les seves variants. Les seves necessitats tenen prioritat inequívoca per damunt d’altres interessos. Si es produís qualsevol disfunció greu o manca de respecte, es promourà la transparència enfront de l’encobriment i la justícia enfront de l’atenció als criteris particulars o de sector.

Totes les persones que participem en el marc educatiu marista reconeixem els infants i joves com a subjectes dels seus drets i responsables, en l’exercici dels seus deures, de les conseqüències que se’n deriven. Els Germans Maristes palesem el desig de col·laborar amb la família i amb les institucions públiques i privades perquè infants i joves, en cap cas i sense excepció, no siguin maltractats, sinó respectats, educats i estimats.

Els Germans Maristes treballarem per aprofundir i difondre entre els pares i les mares, el personal educador i els mateixos infants i joves, els valors, els principis, els drets i les llibertats dels nens, a fi que, coneguts, siguin assumits, respectats, practicats i protegits.

Convenció de Drets dels infants

Aprovada per l'Assemblea general de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989

LLEGIR-NE MÉS +

S'hi acorda

Assegurar que l’infant estigui protegit contra tota classe de discriminació o abús.

S'hi acorda

Assegurar que les institucions, els serveis i els equipaments al servei dels infants vetllin per la seguretat i salubritat dels infants.

S'hi expressa

La certesa que cal preparar l’infant per viure una vida individual en societat integrant els valors de pau, tolerància, dignitat, llibertat, igualtat i solidaritat.

TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!